Our Blog

บทความ

  • นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยตำแหน่งภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวณดังกล่าว หรือนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือลูกจ้างระดับบริหาร นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยหน้าที่เฉพาะภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว กรณี จป. โดยหน้าที่เฉพาะพ้นจากหน้าที่จัดให้มี จป. ดังกล่าวแทนภายใน 90 วัน ผู้บริหารหน่วยงานฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องไม่เป็น จป.วิชาชีพ …

  • หน้าที่ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 จากประกาศกฎหมายใหม่กำหนดให้สถานประกอบกิจการตามบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไปและบัญชีที่ 3 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป …

หลักสูตร จป มาตรฐานสากล

ลด 40% สำหรับการจัดฝึกอบรม จป

อบรม จป อินเฮ้าส์ พร้อมรับส่วนลดราคาพิเศษ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนทันทีหลังจบการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตามกฎหมาย

Service

อบรม จป ระยอง สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

logo ระยอง

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม จปหัวหน้างานและจปบริหาร

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม จป เทคนิค

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรม จป ระยอง